ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းနွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈသမိုင္းေၾကာင္း

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အသံလႊင့္လုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၃၆ ခုနွစ္တြင္စတင္ျပီး ၁၉၃၇ ခုနွစ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံု (ဝါယာလက္) တြင္စမ္းသပ္အသံလႊင့္ခဲ့သည္။

၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယခု ပန္းဆိုးတန္းလမ္းနွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္ရိွ ဗဟိုေၾကးနန္းရံုးႀကီး ေအာက္ထပ္ရိွ အခန္းအခ်ိဳ႕ကို အသံလႊင့္ရံုအျဖစ္ ဖန္တီးထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

 

၁၉၄၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖိုက္ခ်္လမ္း (ယခင္ရွမ္းလမ္း၊ ယခုဗဟိုလမ္း)ရိွ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန မူလတန္းျကိုေက်ာင္း၊ အမွတ္(၄)နွစ္ထပ္တိုက္ (လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုး) မွ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။

 

ဖိုက္ခ်္လမ္း (ယခုအေခၚ ဗဟိုလမ္း) အသံလႊင့္ရံုထက္ ေနရာပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ကမၻာေအးေစတီလမ္းရိွ ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္ေနရာ (အနုပညာဦးစီးဌာနရံုး အေဆာက္အအံုပရဝုဏ္) သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအသံလႊင့္ခဲ့သည္။ အသံလႊင့္ရံုအမည္ကို “All Burma Broadcasting Station” (ေခၚ) “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ဌာန” ဟုေခၚတြင္ခဲ့သည္

 

၁၉၄၅ ခုနွစ္ မတ္လဆန္းမွ ေမလဆန္းအထိ ရန္ကုန္ျမို့၊ ပတ္လမ္း (ယခုနတ္ေမာက္လမ္း) ရိွ အေဆာက္အအံုေနရာ (ယခုဂ်ာမနီသံရံုး) ေနရာတြင္ “ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္အသံလွြင့္ဌာန” အမည္ျဖင့္ မို်းခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္တည္ေဆာက္ကာ အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ားနွင့္ ဟိႏၵဴစတန္နီ ဘာသာမ်ားျဖင့္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။

 

၁၉၄၅ ခုနွစ္၊ ေမလဆန္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ ေလာင္းဝစၥလမ္း (ယခု အင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း) ရိွ နွစ္ထပ္တိုက္ကို အသံလႊင့္ရံုအျဖစ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အသံလႊင့္ရံုအမည္ကို “Rangoon Radio” (ေခၚ) “ရန္ကုန္ေရဒီယို”ဟု အမည္ေပးအသံလႊင့္ခဲ့သည္။

 

၁၉၄၆ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ “ရန္ကုန္ေရဒီယို” မွ “Burma Broadcasting Service (BBS)” (ေခၚ) “ဗမာ့အသံ”အမည္သို့ နာမည္ေျပာင္းလဲအသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္းဝစ0x081စလမ္း (ယခုအင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း) အသံလႊင့္ရံုမွ ဝင္ဒါမီယာကရက္ဆင့္ (ယခုပန္းဝါလမ္း) အသံလွြင့္ရံုသို့ ေျပာင္းေရႊ႕အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ဝင္ဒါမီယာအသံလႊင့္ရံုဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

 

၁၉၅၈ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ “ဗမာ့အသံ” အမည္မွ “ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳရာ “ျမန္မာ့အသံ”အမည္သို႔ နာမည္ေျပာင္းလဲအသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန့တြင္ ဝင္ဒါမီယာ အသံလႊင့္ရံုမွ ျပည္လမ္း “ျမန္မာ့အသံ” အသံလႊင့္ရံု သစ္ႀကီးသို့ ေျပာင္းေရႊ႕အသံလႊင့္ခဲ့သည္

 

၁၉၇၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန့တြင္ အုပ္ခု်ပ္ေရးစနစ္သစ္အရ အသံလႊင့္ဌာနခဲြ ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ရံုး အမည္မွ “ျပန္ၾကားေရးနွင့္အသံလႊင့္ဦးစီးဌာန” အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ကာ ျပန္ၾကားေရးဌာနခဲြနွင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေရာင္စံုရုပ္ျမင္သံျကားအစီအစဉ္ကို စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ဤဌာနကို ဦးစီးဌာနအျဖစ္သီးျခားဖဲြ႕စည္းကာ “ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံျကားနွင့္အသံလႊင့္ဦးစီးဌာန” Myanma Television and Radio Department (MTRD) ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန့တြင္ “ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံလႊင့္ဦးစီးဌာန” အမည္မွ “ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား” Myanma Radio and Television (MRTV) ဟုေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္း ေခၚဆိုခဲ့သည္။

 

၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ မတ္လ(၁၈)ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္ကုန္းရိွ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံျကား အေဆာက္အဦသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံျကား (MRTV) အစီအစဉ္အား ၁၉၈၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္လည္းေကာင္း၊ MRTV-3 အစီအစဉ္အား ၂၀၀၁ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ MRTV-4 အစီအစဥ္အား ၂၀၀၄ ခုနွစ္၊ ေမလ (၁၅) ရက္ေန့တြင္ လည္းေကာင္း၊ MRTV-3 အစီအစဉ္အား အသြင္သဏ0x081ဍာန္ေရာ အနွစ္သာရပါေျပာင္းလဲ၍ Myanmar International Television (MITV) အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ျဂိုဟ္တုမ်ားထပ္မံငွားရမ္းျပီး ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း(၂၂၄) နိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ပိေတာက္‌ေျမအသံလႊင့္ အစီအစဉ္အား ၂၀၀၇ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္မွစတင္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ FM မ်ားအား ၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီ (၁၇) ရက္ေန႔မွ စတင္၍လည္းေကာင္း ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါသည္။