ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ရာပြည့်သဘင် အထိမ်းအမှတ် “သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားစကားဝိုင်း”