မင်းရှိဖို့ လိုအပ်တယ်

မင်းရှိဖို့ လိုအပ်တယ်
တေးရေး ... ဖိုးသီ
တေးဆို ... စိုးသန်းထွဋ်