အသိပညာနှင့် အမှန်တရား "ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး"