လမ်းပေါ်နေကလေးများ လျော့နည်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် စီမံချက်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်