ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်တွင် ယခုနှစ်မိုးစပါးဧက လျာထားချက်ထက် ၁၁၈၆ ဧကပိုမိုစိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်