ရေပေါ်ငါးမွေး လှောင်အိမ်ဖြင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငါးမွေးခြင်းသည် တစ်ယူနစ်ဧရိယာကို ငါးမွေးကန်ထဲ ထည့်မွေးသည့် ငါးထည့်နှုန်းထက် ပိုမို ထည့်မွေးနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝရေပြင်ကို အသုံးချသည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်