အသိပညာနှင့်အမှန်တရား အစီအစဉ် "အဂတိ နှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ"