ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၅) မှု စီရင်ချက်ချမှတ်၊ တရားမအထူးအယူခံမှု (၃) မှု ရုံးထိုင် ကြားနာ