အာဆီယံအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားပြုမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်မတူမှုများ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကွဲလွဲမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်