အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “ပညာရှိကို ဆည်းကပ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏”

Sunday, November 21, 2021