ယခုဘဏ္ဍာနှစ် မိုးရာသီတွင် ဒီရေတော ၂၉၆၅ ဧက စိုက်ပျိုးထား