ဒို့များချစ်တဲ့ပြည်ထောင်စု တေးရေး - ကိုမြတ်လင်း တေးဆို - အိုင်းစံ (ရှမ်းပြည်နယ်)