သမိုင်းပေးအသိမှ နိုင်ငံသစ်ဆီ တေးရေး - အေးထွန်းလင်း တေးဆို - ပန်းအိနွယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်)