ဘဝနှင့် အနုပညာ "အနုပညာချစ်သူ(ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ရန်အောင်)"