ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ တေးရေး - ရှုမဝမောင်ဆွေတင့် တေးဆို - ထင်ဗေးအောင် (ကချင်ပြည်နယ်)