ပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး တေးရေး - ကောင်းကောင်း တေးဆို - ပန်းအိနွယ်(ရခိုင်ပြည်နယ်)