ချယ်ရီမြို့ တေးရေး - စံပီး တေးဆို - အိုင်းစံ(ရှမ်းပြည်နယ်)