စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

POSCO International Corporation (Myanmar E&P) သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A- 1 ဧရိယာတွင် SHWE Phase 3 Development Project အရ Pre Construction Survey လုပ်ငန်းများအား MV. HAILEY SARAH ဖြင့်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း ရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်

Sunday, November 27, 2022