နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအမှတ် (၅၅/၂၀၂၃) ကို (၂၂-၉-၂၀၂၃)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်

Friday, September 22, 2023