ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရအား နိုင်ငံအတွင်း စာနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပါက မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့် အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်အား ကျွမ်းကျင်သူများက အဆိုပြုခဲ့

Thursday, December 07, 2023