အမေရိကန် ကားထုတ်လုပ်သူ Tesla ၏ အမြတ်ငွေသည် (၅၅)ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့

Wednesday, April 24, 2024