မိုးကြိုးပစ်ခံရသည့် အခြေအနေများတွင် အဆောက်အအုံများ၏ ပြင်ပ၌ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံများအတွင်း၌ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ

Sunday, May 19, 2024