တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လှေ(၁၈)စင်းလှူဒါန်းမည်