ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ၂၀၂၁ ဆီးဂိမ်းတွင်ပါဝင်မည့် အားကစားနည်းများ အတည်ပြုပြီးမှသာ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များယှဉ်ပြိုင်မည့် အားကစားနည်းများကို ရွေးချယ်သွားမည်