လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလူထုအားကစား Physical Fitness Dance လှုပ်ရှားမှုပြိုင်ပွဲ သတ်မှတ်ကကွက် ပွဲစဉ်(၁)