ဇွဲကပင်မြေမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ (ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ ၊ အပိုင်း- ၁)