ကချင်ဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်” သစ်ကြားသီး စိုက်ပျိုးနည်း