စကောကရင်ဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်” မြေပဲအထွက်တိုးအောင် စိုက်ပျိုးနည်း