ချင်း (လိုင်ဇိုး)ဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်” ဝဥ စိုက်ပျိုးနည်း