ရခိုင်ဘာသာ“ပုံပြင်အစီအစဉ်” ရိုးသားခြင်းရဲ့ တန်ဖိုး