ပအိုဝ်းဘာသာ“ပုံပြင်အစီအစဉ်” ဖိုးနမောရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း