ဓနုဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်” သာဂူပင် စိုက်ပျိုးနည်း