(ဓနုအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ဂေခိုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာစပါးရိတ်