(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” ရေကန်ထဲက ဖားကလေး