(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” မိကျောင်းနှင့် မျောက်ကလေး