(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” နာဂတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ