(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” မှိုပင်စိမ်းမွှေ