အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း " နေဝင်ချိန်မှာ ကူလှည့်ပါ