(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ထာဝရလင်းလက်တဲ့ကြယ်