အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ဓနုတိုင်းရင်းသားတို့၏အိုးလုပ်ငန်း