အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ် “စာ‌ပေ” စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအခေါ်အဝေါ်