(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” တုနှိုင်းမရသောအရာ