စကောကရင်အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း " အကြွေစောတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်