စကောကရင်အစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း" လူသားတို့အတွက်မေတ္တာရှင်