စကောကရင်အစီအစဉ် "ပြည်နယ် " ရောင်စုံပန်းများပွင့်ရာ ချင်းပြည်နယ်