စကောကရင်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ကရင်ရိုးရာအတိတ်နိမိတ်ကောက်သောအယူများ