ဓနုအစီအစဉ် "ဇာတ်လမ်း " အလင်းတန်းတို့ရဲ့ မေတ္တာစံအိမ်