(ဂေဘားအစီအစဉ်) “အစားအစာ” ကောက်ညှင်းထုပ်၊ မုန့်ဖက်သုပ်နှင့် ဟင်းထုပ် ပြုလုပ်နည်း