ဂေဘားအစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ